ECONOMY

EDUCATION

HEALTH

INNOVATION

TECHNOLOGY

Let's build a better future.

Technology2020-04-09T07:43:04+00:00

ECONOMY, EDUCATION, HEALTH.

Vizionit i LIVE! Technologies është një individ i Shëndetshëm, me Mirëqenie dhe i Zgjuar.

LT është iniciative për të ndihmuar transformin dhe digjitalizimin e ekonomisë, arsimit dhe shëndetësisë në mënyrë që të gjenerohet më shumë rritje, mirëqenie, mundësi dhe zgjedhje. Aplikimi i Teknologjisë moderne në zbatimin e punëve të përditshme për funksionim më të mirë dhe efikas të sektorit privat e publik për gjenerimin e mundësive biznesore dhe vendeve të reja pune. Konsolidimi dhe integrimi i bizneseve dhe institucioneve relevante në tregjet, institucionet dhe trendet nderkombetare.

TECHNOLOGY HUB

Shenzhen to Silicon Valley

LIVE! Technologies

Europe's Newest Start-Up

HI-TECH INNOVATION

Technological Digitalisation

CFARE ESHTE LIVE! TECH?

LIVE! Technologies është një Start-Up i iniciuar si reagim rreth situatës së krijuar nga Pandemia e Korona Virusit. LT ka për qëllim të ndihmoj sektorët e Shëndetësisë, Arsimit dhe Ekonomisë me aplikimin e tekonologjisë dhe inovacionit në menyrë që rreziku dhe pasojat nga COVID-19 të jenë sa më mirë të menaxhuara dhe sa ma lehtë të tejkaluara.

LIVE! TECHNOLOGIES FEATURES

Tiparet kryesore të LIVE! TECH janë: Inovacioni, Konkurrueshmëria dhe Inteligjenca. Inovacion në Ekonomi, Asrim dhe Shëndetësi. Konkurrueshmëri dhe Investime në Tele-Mjeski. Inteligjencë në Arsim. Investime për zhvillim dhe stimulim të talentit dhe infrastruktures teknologjike.

AMAZING TECHNOLOGIES

Edhepse Biznis Plani i LIVE! TECH parashef sëndertimin e 10 produkteve të ICT-së gjatë periudhës së ardhshme 48 mujore, për momentin angazhimet e LT janë të orientuara tek reagimi dhe përgjigja kunder luftës me COVID-19, si një ndër kercënimet më të theksuara për botën dhe ekonominë. Aplikimi i know-how dhe përvojave të mira ndërkombetare do ta lehtësoj situaten e krizes dhe sadopak do ndihmojë mbarëvajtjen e punëve në sektorin privat, Arsim dhe Shëndetësi në këtë peridhë emergjente.

Teknologjia në dobi të Ekonomisë, Arsimit dhe Shëndetësisë

  • Know How nga SHBA dhe AZIA.

  • Ekip Profesional të Talentuar dhe Dedikuar.

  • Biznik Plan Efektiv.

  • Fokus tek R&D dhe Inovacioni.

  • Joprofitabil për të gjitha aktivitetet rreth COVID-19.

Strategjia e LIVE! Technologies:
ICT PLATFORMA, OPERACIONE dhe MARKETING

Lehtësimi i komunikimit mes njerzëve, bizneseve dhe konsumatorëve, studentëve dhe universititeve, doktorëve dhe pacientëve përmes teknologjisë informative është objektivi biznisor i LIVE! Technologies. Përveq aplikimit të ICT në punën dhe jetën tonë të përditshme, LT synon të absorboj trendet më të suksesshme bashkohore teknologjike dhe t’i përcjelle  dhe komunikoj ato tek tregjet, investitorët dhe klientet.

Vemendje e vecantë për operacionet në teren dhe partnëreve/bashkëpunetorëve me të cilët së bashku synojmë të arrijmë qëllimet biznesore dhe universale. Një numer bizneseve në fushën e teknologjisë informative ju ka munguar suksesi duke mos i japur vëmendje dhe kujdesin e dukur operacioneve praktike në teren dhe me bashkëpuntorë për realizimin e synimeve biznesore. LT dëshiron të mësoj nga kjo eksperiencë. Strategjia biznesore e LIVE! Technologies mbështetet në tri shtylla barabarsishtë: ICT, Operactione dhe Marketing.

LIVE! Technologies, përpos ICT Platformave dhe Operacioneve në teren, aplikon Marketing efektiv për t’i arritur qëllimet e veta biznisore dhe teknologjike. Qasja, Metodologjia dhe Kanalet e disiminimit janë fundamental për arritjen e qëllimeve në këtë fushë. Lidhja me botën dhe qendrat e teknologjisë përbën një tjetër përparsi që mundëson dhe rritë shkallën e probabilitetit për sukses të LT.

IN THE NEWS TODAY

Load More Posts

CONTACT LIVE! TECHNOLOGIES TODAY

Shkruani dhe kontaktoni për bashkëpunim eveltual, ide dhe propozime që mund t’i keni. Lexojmë dhe adresojmë me vemendje secilën porosi që pranojmë.

Follow LIVE! Technologies On Social Media

NA PERCJELLNI NE RRJETET SOCIALE

LIVE! TECH HQ

Petro Nini Laurasi 44,
10,000 Prishtine, RKS

Phone: +383 44 540108


Email:
shenoll@developmentgroup-ks.com

Web: livetech.biz